Сьогодні – Міжнародний день жестових мов

Сьогодні – Міжнародний день жестових мов
23 Вересня 2018
Друкувати цю новину

Сьогодні - Міжнародний день жестових мовЩороку останні дні вересня насичені визнач­ними подіями в житті спільноти глухих людей, адже окрім вже традиційного Міжнародного дня глухих, що відзначається наприкінці місяця в рамках Міжнародного тижня глухих, вперше в 2018 році відзначатиметься Міжнародний день жестових мов.

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЖЕ­СТОВИХ МОВ ухвалено на 72-й сесії Генеральної Асамблеї Орга­нізації Об’єднаних Націй 19 груд­ня 2017 року і відзначатиметься щороку 23 вересня, починаючи з 2018 року. Дата 23 вересня була обрана не випадково, адже саме у цей день 1951 року у Римі (Італія ) була заснована Всесвітня фе­дерація глухих (ВФГ), яка натепер об’єднує понад 70 мільйонів глухих людей у всьому світі та 135 на­ціональних асоціацій глухих. Однією з головних ці­лей ВФГ є збереження жестових мов та культури глухих як передумов реалізації прав людини для глухих осіб.

Метою МДЖМ є підвищення обізнаності суспільства про жестові мови та посилення стату­су жестових мов. Ця подія також відбудеться в рамках Міжнародного тижня глухих.

ВФГ твердо переконана в тому, що ця резо­люція ООН є цінним продовженням її діяльності, спрямованої на досягнення єдності глухих та узгодженої адвокації з метою підвищення обі­знаності про проблеми, з якими вони стикають­ся у своєму повсякденному житті, і має потенці­ал для поглиблення розуміння державами-чле­нами ООН, приватного сектора та системи ООН у справі закриття прогалин у досягненні прав людини для глухих осіб, що існують натепер.

МІЖНАРОДНИЙ ТИЖДЕНЬ ГЛУХИХ був заснований за іні­ціативи ВФГ у 1958 році та від­значається щороку в останній повний тиждень вересня міся­ця.

Долучатися до заходів, що проводитимуться в рамках Міжнародного тижня глухих, закликають­ся різні зацікавлені сторони, зокрема сім’ї, друзі та близькі глухих людей, державні органи, про­фесійні перекладачі жестової мови та неурядові громадські організації.

МІЖНАРОДНИЙ ТИЖДЕНЬ ГЛУХИХ

Лозунг Міжнародного тижня глухих 2018 — «Із жестовою мовою залучені всі!» 

Головними посилами адвокаційних кампаній по всьому світу цього року будуть:

ПРОПАГАНДА. Встановити контакт та здійс­нювати вплив на якомога більше урядів щодо юридичного виконання зобов’язань з питань просування статусу жестових мов та мовних прав глухих людей.

ПРОСУВАННЯ. Просувати жестову мову як важливу передумову повної реалізації прав лю­дини для глухих людей.

РАННІЙ ДОСТУП. Акцент на ранньому досту­пі до жестової мови та послуг жестовою мовою, зокрема на доступній жестовою мовою якіс­ній освіті, має життєво важливе значення для зростання та розвитку глухих людей і вкрай не­обхідний для досягнення узгоджених на міжна­родному рівні цілей розвитку.

УНІКАЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ. Стимулювати унікальність глухих людей, що виражається не тільки в наявності інвалідності, але й у прина­лежності до мовної меншини.

МОВНЕ РОЗМАЇТТЯ. Сприяти розвитку жестової мови та культури глухих як багатомовності та як засобу просування, захисту та збережен­ня різноманітності мов та культур у глобальному масштабі.

АКЦЕНТ. Підкреслювати, що жестові мови є повноцінними природними мовами, структурно відмінними від словесних (усних) мов, поряд з якими вони співіснують.

РОЗУМІННЯ. Підкреслювати, що при роботі зі спільнотами глухих має братися до уваги та запро­ваджуватися принцип «нічого про нас без нас».

БАЗОВІ ПРИНЦИПИ. Відображати принци­пи Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю при визнанні жестових мов рівними словесним (усним) мовам.

ДОЛУЧАЙСЯ! ПРОПАГУЙ ПРОСВІТУ СВОЄЇ СПІЛЬНОТИ 

Соціальні зміни через планування дій 

 • Визначте проблему чи бар’єр, який ви або ваша група хоче змінити.
 • Проаналізуйте область, де потрібні зміни.
 • Чи змінюєте ви ставлення, інституційні практики чи інформаційні бар’єри?

Де відбудуться зміни? 

 • Уряд
 • Організації та приватні компанії
 • Суспільство та окремі особи
 • Громадські системи
 • Спільнота глухих

Розуміння проблеми 

 • Опишіть проблему чи бар’єр: Як це впливає на життя глухих людей?
 • Хто на це впливає?
 • Які можливі причини?
 • Пов’яжіть проблему чи бар’єр із КПЛІ (тут і далі в тексті — Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю).
 • Які права порушені?
 • Як вирішення проблеми покращує життя глухих людей?
 • Які конкретні дії можна зробити для вирішення проблеми?
 • Хто повинен бути залучений до здійснення цих дій?

Збір інформації

 • Які закони захищають вас і підтримують право, яким глухі люди не були забезпечені?
 • Яку статистичну інформацію ви маєте для підтримки вашої кампанії?

Визначте потенційних союзників, людей, які допоможуть і підтримають вас у вирішенні цієї проблеми, і дізнайтеся, як ви можете працювати ра­зом для досягнення ваших цілей.

План дій та його виконання 

Тепер настав час слідувати плану дій і вживати заходів. Впровадьте кро­ки, які ви визначили для створення соціальних змін.

Наступні дії після Міжнародного дня жестових мов та Міжнародно­го тижня глухих 

 • Вся адвокаційна діяльність вимагає подальших дій!
 • Ви завершили план дій? Що було успішним? Що було складним?
 • Якщо ви досягли своєї мети: Що допомогло вам досягти успіху?
 • Чи можете ви використовувати ті самі стратегії для інших цілей?
 • Якщо ви не досягли своєї мети: Які зміни потрібно внести до плану дій для досягнення мети?
 • Чи потрібні вам додаткові ресурси, члени групи, союзники чи інформація? Які ваші наступні кроки?

У своїй правозахисній діяльності зверніть­ся до міжнародних законів про права люди­ни для кожного конкретного повідомлення навколо теми. Використовуйте розділи «Го­ловні запитання» як керівництво.

ПРАВО ВІД НАРОДЖЕННЯ

КПЛІ Стаття 21.e та 24.3b

Зобов’язує уряди заохочувати вивчен­ня жестової мови та сприяти мовній іден­тичності спільноти глухих.

ІДЕНТИЧНІСТЬ ГЛУХИХ

КПЛІ Стаття 30.4

Вимагає від урядів визнавати та підтриму­вати особливу культурно-мовну ідентичність, зокрема жестову мову та культуру глухих.

РІВНІСТЬ МОВИ

КПЛІ Стаття 2

Дає зрозуміти, що жестові мови рівні зі словесними мовами.

КПЛІ Стаття 21.b

Надає глухим людям вибір надавати та от­римувати офіційні повідомлення в тому ви­гляді, який вони обирають, зокрема й жесто­вою мовою.

КПЛІ Стаття 23.3

Зобов’язує уряди забезпечувати ранню і всебічну інформацію, послуги та підтримку дітям з інвалідністю та їх сім’ям, зокрема й ін­формацію про культуру глухих, жестову мову та білінгвальну освіту.

Головні запитання 

 • Чи знає спільнота глухих, що доступ до жестової мови є правом людини? 
 • Чи визнана та задокументована націо­нальна жестова мова спільнотою глухих у ва­шій країні? 
 • Чи усвідомлюють ті, хто приймають рішен­ня, та спільнота глухих багатство та різнома­нітність жестових мов? 
 • Чи усвідомлюють особи, які приймають рі­шення, право глухих дітей оволодівати же­стовою мовою якомога раніше? 
 • Чи знають особи, що приймають рішення, що жестова мова має бути першою мовою глухих дітей, на якій будуються інші мовні на­вички в усному/письмовому мовленні? Чи усвідомлюють вони важливість доступу до мови? 
 • Чи мають глухі люди доступ до публічної ін­формації жестовою мовою? 
 • Чи мають батьки та члени сім’ї глухих дітей можливість вивчати жестову мову? 
 • Чи отримують батьки глухих дітей інфор­мацію про важливість жестової мови для лінгвістичного розвитку дитини і когнітивних навичок у ранньому дитинстві? 
 • Чи користується повагою та чи визнається жестова мова нарівні зі словесними мовами у вашій країні? Якщо так, чи відповідають за­кони та практика офіційному статусу? 
 • Чи розглядається визнання жестової мо­ви як значний крок у просуванні прав глухих людей? 
 • Чи є позитивним ставлення у суспільстві до жестової мови? 
 • Чи знають медичні працівники про лінгві­стичний внесок, необхідний для розвитку мовлення у дитини? Чи вони усвідомлюють, що мова не є виключно засобом спілкуван­ня, а є вихідною точкою для здорової іден­тичності та всіх когнітивних навичок? 
 • Чи фінансує уряд будь-які дослідження жестової мови, зокрема розробку словни­ка жестової мови? 

БІЛІНГВАЛЬНА ОСВІТА 

Саламанська декларація та рамки дій що­до освіти осіб з особливими освітніми потре­бами (параграф 21)

Розглядає право здобуття освіти глухими дітьми національною жестовою мовою.

КПЛІ Стаття 24.1

Зобов’язує уряди забезпечувати систему інклюзивної освіти на всіх рівнях.

КПЛІ Стаття 24.3b

Надає глухим вибір надавати та отримува­ти офіційні повідомлення в тому вигляді, який вони обирають, зокрема й жестовою мовою.

КПЛІ Стаття 24.4

Зобов’язує вчителів глухих дітей бути ква­ліфікованими в жестовій мові.

2030 ЦСР (тут і далі в тексті — Цілі сталого розвитку ООН до 2030 року), Ціль 4.5

До 2030 року усунути гендерні диспропорції в освіті та забезпечити рівний доступ до всіх рівнів освіти та професійної підготовки уразливих груп, включаючи людей з інвалід­ністю, корінні народи та дітей в уразливих ситуаціях.

2030 ЦСР, Ціль 4.a

Будувати та оновлювати заклади освіти відповідними до дітей, інвалідності та ген­деру, та забезпечувати безпечне, ненасиль­ницьке, інклюзивне та ефективне освітнє се­редовище для всіх.

Головні запитання 

 • Чи існують школи для глухих дітей, які за­безпечують якісну освіту жестовою мовою? 
 • Чи підтримує та забезпечує система шкільної освіти вивчення жестової мови та мовної ідентичності спільноти глухих? 
 • Чи включена жестова мова як предмет в навчальні програми? 
 • Чи є серед вчителів та персоналу в школі глухі особи? 
 • Чи вільно володіють жестовою мовою чую­чі вчителі? 
 • Чи сприяє мовне середовище в школі ви­користанню жестової мови? Чи є у глухих уч­нів глухі жестовомні однолітки або глухі мо­делі для наслідування? 
 • Чи є професійні перекладачі жестової мо­ви в освітній сфері? 
 • Чи поінформовані особи, що приймають рішення, та спільнота глухих про концепцію білінгвальної освіти? 
 • Чи особи, що приймають рішення, та спільнота глухих поінформовані про концеп­цію інклюзивної освіти з точки зору глухих? 

БЕЗПЕРЕРВНЕ НАВЧАННЯ 

КПЛІ Статті 5, 24.5 та 27

Зобов’язує уряди забезпечувати профе­сійне і безперервне навчання.

2030 ЦСР, Ціль 4

Забезпечити всебічну та справедливу освіту та сприяти можливостям навчання протягом усього життя для всіх.

Головні запитання 

Чи вжив уряд правових заходів для забез­печення того, щоб всі суб’єкти усунули наяв­ні бар’єри для доступу до освіти для глухих людей? 

Чи доступне навчання жестовою мовою та чи надаються послуги професійних пере­кладачів жестової мови для підвищення рів­ня професійного та особистісного розвитку глухих людей? 

РІВНІ МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

КПЛІ Стаття 27

Вимагає від урядів забезпечувати «розум­не пристосування» (налаштування і підтрим­ка) для глухих співробітників.

2030 ЦСР, Ціль 8.5

До 2030 року досягти повної та продуктив­ної зайнятості та гідної праці для всіх жінок і чоловіків, у тому числі для молоді та людей з інвалідністю, а також рівну оплату праці з од­наковою цінністю.

Головні запитання 

 • Чи розроблено урядом антидискримінаційне законодавство, яке захищає глухих людей від дискримінації на роботі? 
 • Чи оплачується та організовується робо­тодавцем або урядом професійний пере­клад жестової мови? 
 • Чи доступний переклад жестової мови на робочому місці? 
 • Чи мають глухі люди можливість підвищу­вати свій професійний рівень на рівні з ін­шими та отримувати підвищення на робо­чих місцях? 

ДОСТУПНІСТЬ 

КПЛІ Стаття 2

Зобов’язує уряди забезпечувати доступ­ність інформації і комунікації.

2030 ЦСР, Ціль 11.2

До 2030 року забезпечити доступ до без­печних, бюджетних, доступних і стабільних транспортних систем для всіх, підвищення безпеки дорожнього руху, зокрема, шляхом збільшення громадського транспорту, при­діляючи особливу увагу потребам тих, хто знаходиться у вразливих ситуаціях, жінкам, дітям, особам з інвалідністю та людям літ­нього віку.

2030 ЦСР, Ціль 11.7

До 2030 року забезпечити універсальний доступ до безпечних, інклюзивних та доступ­них, зелених та громадських просторів, зо­крема для жінок та дітей, людей літнього віку та людей з інвалідністю.

Головні запитання 

Чи вжив уряд заходів для забезпечення доступу комунікації для глухих осіб? Якщо так, то чи є професійний переклад жесто­вої мови сертифікованими перекладача­ми однією з опцій? 

Чи використання професійних переклада­чів жестової мови оплачується урядом або іншими відповідними зацікавленими особа­ми замість глухих? 

Чи є у вашій країні програми підготовки перекладачів жестової мови, що фінансу­ються урядом? 

Чи існує агент, який контролює якість по­слуг з перекладу жестової мови? 

Чи доступні національною жестовою мо­вою важливі матеріали з прав людини, такі як КПЛІ та ЦСР? 

Чи існують заходи правового захисту глухих для забезпечення доступу на рівні з іншими? 

Чи розробив уряд мінімальні стандарти доступності, керівні принципи і механізми моніторингу? 

Чи використовує уряд будь-які дії, звичаї чи практики, які створюють перешкоди для доступності? 

Чи вжив уряд правових заходів для за­безпечення того, щоб приватний бізнес усунув існуючі бар’єри для доступу для глу­хих людей? 

РІВНОПРАВНА УЧАСТЬ 

КПЛІ Стаття 5

Зобов’язує уряди заборонити будь-яку дискримінацію за ознакою інвалідності та га­рантувати особам з інвалідністю, в тому чис­лі глухим, рівний та ефективний правовий за­хист від дискримінації з усіх причин.

КПЛІ Стаття 12

Зобов’язує уряди забезпечити, щоб люди з інвалідністю, у тому числі глухі, користува­лися правосуб’єктністю на рівноправній ос­нові з іншими людьми у всіх аспектах життя.

КПЛІ Стаття 20

Вимагає від уряду прийняття ефективних заходів для забезпечення особистої мобіль­ності з максимальною незалежністю для лю­дей з інвалідністю, у тому числі глухих.

КПЛІ Стаття 29

Зобов’язує уряди гарантувати та спри­яти створенню середовища, що забезпечує ефективну та повну участь у політичному та громадському житті нарівні з іншими, зокре­ма й можливість голосувати і бути обраним.

КПЛІ Стаття 23

Вимагає від урядів прийняття ефектив­них та відповідних заходів для усунення дискримінації людей з інвалідністю, у тому числі глухих, у всіх питаннях, що стосуються шлюбу, сім’ї, батьківства та стосунків, на­рівні з іншими.

КПЛІ Стаття 24

Зобов’язує уряди сприяти вивченню же­стової мови та сприяти мовній ідентичності спільноти глухих, щоб вони опановували на­вички життя та соціального розвитку задля сприяння їх повній та рівній участі в освіті та як членів спільноти.

2030 ЦСР, Ціль 10.2

До 2030 року розширювати можливості та сприяти соціальному, економічному та полі­тичному включенню всіх, незалежно від віку, статі, інвалідності, расової, етнічної прина­лежності, походження, релігії чи економічно­го або іншого статусу.

Головні запитання 

 • Чи дозволено глухим людям одружуватися один з одним? 
 • Чи дозволено глухим людям на законних підставах голосувати чи бути обраними на політичній арені? 
 • Чи мають право глухі люди успадковувати майно? 
 • Чи дозволено глухим бути членами суду присяжних? 
 • Чи дозволено глухим людям народжувати або всиновлювати дітей? 
 • Чи дозволено глухим людям отримувати водійські права? 
 • Чи отримують глухі діти освіту жестовою мовою такої ж якості, як і їх чуючі однолітки?

Газета “НАШЕ ЖИТТЯ”

  Категорія: