Кроки до покращення доступу осіб з інвалідністю до медичних послуг у громадах (Eng)

Кроки до покращення доступу осіб з інвалідністю  до медичних послуг у громадах (Eng)
14 Листопада 2023
Друкувати цю новину

Національна Асамблея людей з інвалідністю України продовжує співпрацю з громадами в рамках проєкту «Криза в Україні: Реагування та відновлення з урахуванням потреб людей з інвалідністю під керівництвом та за координації організацій осіб з інвалідністю (2-га фаза)» за підтримки Європейського форуму інвалідності (EDF) та Християнської місії незрячих (СBM). Друга фаза проєкту передбачає посилення гуманітарного реагування на потреби людей з інвалідністю, людей похилого віку.

З метою покращення доступу осіб з інвалідністю до медичних послуг, які надаються у громадах, в рамках проєкту проводиться аналіз поточної ситуації. Наразі в кожній з 6 пілотних громад визначені об’єкти сфери охорони здоров’я для проведення аналізу ситуації, складено анкету для проведення аудитів щодо визначення доступності будівель та приміщень закладів охорони здоров’я для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення та 20 жовтня проведено освітній вебінар «Проведення гендерних аудитів доступності закладів охорони здоров’я» для представниць та представників робочих груп громад та визначених закладів.

Наприкінці жовтня та на початку листопада робочими групами було проведено більше 10 аудитів доступності  у 6 громадах Волинської, Полтавської та Чернівецької областей, а саме:

Волинська область: КНП “Торчинська районна лікарня Торчинської селищної ради”, Дубищенська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини, Переспівська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини.

Полтавська область: Попівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, Голобородьківський фельдшерско-акушерський пункт, Опішнянська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, Батьківський фельдшерсько-акушерський пункт, Малобудищанський фельдшерсько-акушерський пункт.

Чернівецька область: КНП «Сторожинецька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування», Бобовецька амбулаторія загальної практики сімейної медицини, Дубівецька амбулаторія загальної практики сімейної медицини, Драчинецька амбулаторія загальної практики сімейної медицини.

Робочими групами було обстежено та зроблено фотофіксацію прилеглої території, розглянуто можливість безперешкодного та зручного пересування маломобільних осіб по ділянці до лікарні та її території, безпосередньо у будівлі, в якій знаходиться заклад та його приміщеннях: вхідна група, реєстратура, приймальний покій, кабінети, палати, вертикальне переміщення (сходи, ліфти), тощо. Серед питань, які висвітлювались: наявність в палатах функціонального ліжка,  чи достатньо площі для маневрування візком біля ліжка, наявність вбиралень для відвідувачів, зокрема і доступного для осіб в кріслах колісних, наявність окремого універсального санітарно-гігієнічного приміщення з розширеними функціями, тощо.

На даний момент експертами з питань доступності проведено аналіз та опрацьовано анкети. За результатами  підготовлено відповідні рекомендації щодо усунення бар’єрів для обговорення під час зустрічей із представниками визначених закладів сфери охорони здоров’я, громадськості та місцевими органами влади щодо представлення результатів аудитів та розробки спільного плану щодо зняття цих бар’єрів, проведення незначної реконструкції та закупівлі обладнання для медичних закладів.

Підтримка громад триває. Ми не збираємось зупинятися на досягнутому, тому будемо працювати й надалі заради нашої спільної Перемоги!

 

Steps for improving access for people with disabilities to medical services in communities

National Assembly of people with disabilities of Ukraine continues cooperation with communities in frames of project “Crisis in Ukraine: reacting and rebuilding with consideration needs of people with disabilities (the second phase)” with support of European Disability Forum (EDF) and Christian Blind Mission (CBM). The second phase of the project provides for the strengthening of humanitarian response for the needs of people with disabilities and the elderly people.

In order to improve access of people with disabilities to medical services, which are provided in communities, anaalysis is carried out as part of the project of current situation. At the moment, in every of the 6 communities are indentified objects in the field of health care for the analysis of the situation, questionaries for conducting audits on determing the accessibility of buildings and premises of health care institutions for people with disabilities and low-mobility groups, and on october 20th, an educational webinar “conducting gender audits of the accessibility of health care facilities” was held for representatives of working groups of communities.

At the end of October and the beginning of November, working groups conducted more than 10 audits in 6 communities of Volyn, Poltava and Chernivtsi regions, namely.

Volyn region: KNP “Torchyn district hospital of the Torchyn settlement council”, Dubyshchensk outpatient clinic of general practice – family medicine, Perespiv outpatient clinic of general practice – family medicine.

Poltava region: Popivsk outpatient clinic of general practice of family medicine, Holoborodkivsky paramedic-midwifery point, Opishnyansk outpatient clinic of general practice of family medicine, Batkivsky paramedic-midwifery point, Malobudyshchynsk paramedic-midwifery point.

Chernivtsi region: KNP “Storozhynetsk multidisciplinary intensive care hospital”, Bobovetsk outpatient clinic of general practice of family medicine, Dubivetsk outpatient clinic of general practice of family medicine, Drachinetsk outpatient clinic of general practice of family medicine.

Working groups examined and photographed the surrounding area, considered the possibility of unhindered and convenient movement of people with reduced mobility along the site to the hospital and its territory, directly in the building in which the institution is located and its premises: entrance group, registry, reception room, offices, wards, vertical movement (stairs, elevators), etc. Among the issues that were highlighted: the presence of a functional bed in the wards, whether there is enough space for maneuvering a wheelchair near the bed, the presence of restrooms for visitors, in particular, accessible for people in wheelchairs, the presence of a separate universal sanitary and hygienic room with extended functions, etc.

At the moment, accessibility experts within the framework of the project have conducted an analysis and processed questionnaires. Based on the results, relevant recommendations on the elimination of barriers have been prepared for discussion during meetings with representatives of specified health care institutions, the public and local authorities regarding the presentation of the results of audits and the development of a joint plan for the removal of these barriers, minor reconstruction and procurement equipment for medical institutions.

Community support continues. We are not going to rest on our laurels, so we will continue to work for our common Victory