Приєднуйся! Тиждень прав осіб з інвалідністю під гаслом «Національне партнерство – узгоджена доступність” (укр. та англ. мовами)

Приєднуйся! Тиждень прав осіб з інвалідністю під гаслом «Національне партнерство – узгоджена доступність” (укр. та англ. мовами)
8 Листопада 2021
Друкувати цю новину

Національна Асамблея людей з інвалідністю України другий рік поспіль проводить Тиждень прав осіб з інвалідністю з 29 листопада до 5 грудня 2021 року. Цього року він пройде під гаслом «Національне партнерство – узгоджена доступність».

Коли ми об’єднанні і є спільне розуміння поставлених цілей, завдань в питаннях доступності; коли є бажання змін на краще та політична воля; коли дослухаються до думки людей з інвалідністю в питаннях доступності та залучають до процесів прийняття рішень – спільні зусилля з відстоювання прав людей з інвалідністю принесуть позитивні результати.

Приєднуйся до нас, щоб показати:

 • досягнення окремих громадян з інвалідністю стосовно забезпечення доступності в різних сферах;
 • цінний внесок, які роблять громадські об’єднання людей з інвалідністю на місцевому та національному рівнях, відстоюючи права людей з інвалідністю;
 • кропітку роботу, яку проводять об’єднання осіб з інвалідністю для протидії дискримінації жінок та чоловіків з інвалідністю, сприяння розвитку інклюзивного суспільства, відстоювання своїх прав;
 • владні рішення, прийняті в результаті взаємодії осіб з інвалідністю та їх об’єднань з державними інституціями.

Доступність – забезпечення людям з інвалідністю доступу на рівні з іншими до фізичного оточення, транспорту, інформації, зв’язку, зокрема інформаційно- комунікаційних технологій і систем, а також до інших об’єктів та послуг відкритих, або таких що надаються населенню, як у міських  та сільських районах.

(Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю)

Коли питання доступності вирішуються, стандарти та норми впроваджуються, бар’єри зникають – люди з інвалідністю можуть повноцінно брати участь у житті суспільства на рівні з іншими.

Цьогорічна тема «Національне партнерство – узгоджена доступність» відповідає стратегії уряду щодо покращення ситуації в різних сферах з питань доступності, розширює підхід до питань інвалідності, надає можливість ще раз акцентувати увагу на вкладі громадських об’єднань осіб з інвалідністю у забезпечення інтересів чоловіків та жінок, дітей та молоді з інвалідністю на місцевому та національному рівнях, привертає увагу до першочерговості вирішення питань людей з інвалідністю під час пандемії COVID-19.

Ми запрошуємо:

 • жінок та чоловік з інвалідністю, лідерів та лідерок громадських організацій осіб з інвалідністю, партнерів, які підтримують та борються за відстоювання прав осіб з інвалідністю в Україні приєднатись до нас;
 • посадових осіб, представників бізнесу, організацій громадянського суспільства, ЗМІ, небайдужих громадян приєднатися до нас.

Приєднавшись до нас, ви можете:

 • провести захід з 29 листопада по 6 грудня на підтримку людей з інвалідністю, розмістити логотип акції, викласти інформацію на своїй сторінці у фейсбуці з кештегом #ТижденьПравОЗІ #Національне_партнерство_узгоджена_доступність;
 • провести за участю консультантів з інвалідністю лекцію з питань доступності;
 • підвищити обізнаність у громаді з питань доступності та існуючих бар’єрів, які заважають особам з інвалідністю повноцінно брати участь вжитті громади, визначитися щодо шляхів покращення ситуації;
 • виступити у ЗМІ та розказати, як дотримуються права осіб з інвалідністю і що потрібно зробити для вирішення існуючих проблем і запобігання новим;
 • попрацювати один день волонтером у громадському об’єднанні осіб з інвалідністю та поділитися своїми враженнями;
 • надіслати історію про порушення прав осіб з інвалідністю; не вирішення питань доступності або, навпаки, висвітлити позитивні практики реалізації прав людей з інвалідністю до офісу НАІУ  office-naiu@ukr.net;
 • просто долучитись до заходів Національної Асамблеї людей з інвалідністю України слідкуючи за нашими анонсами на сайті www.naiu.org.ua та соціальній мережі Фейсбук www.facebook.com/vgonaiu

 

Лише спільними зусиллями ми досягнемо доступної та інклюзивної України!

Національна Асамблея людей з інвалідністю України готова надавати інформаційно-консультативну підтримку інституціям, які  приєднаються до Тижня прав осіб з інвалідністю.

Національна Асамблея людей з інвалідністю України об’єднує більше 100 громадських організацій людей з інвалідністю з різних областей України.

Контакти: Лариса Ігнатюк,  Ольга Журбенко,   office-naiu@ukr.net

 

#НАІУ  #ТижденьПравОЗІ  #Національне_партнерство_узгоджена_доступність  #права_осіб_з_інвалідністю  #доступність


National-Wide Partnership – Shared and Agreed Accessibility

DISABILITY RIGHTS WEEK

29.11 – 5.12.2021

 

The National Assembly of People with Disabilities of Ukraine will hold the Disability Rights Week for a second consecutive year from 29 November to 5 December 2021. This time it will be delivered under the slogan “Nation-Wide Partnership – Shared and Agreed Accessibilitiy”.

When we are united and there is shared understanding of accessibility goals and objectives; when there is a desire to make a difference and political will; when people with disabilities are listened to in accessibility matters and are involved to decision-making processes, a consolidated effort to advocate for the rights of people with disabilities will yield positive results.

Join us to demonstrate:

 • achievements of individual citizens with disabilities in ensuring accessibility in different areas;
 • valuable contributions made by disabled people’s organizations at the local and national levels through advocating for the rights of people with disabilities;
 • meticulous work of disabled people’s organizations to counter discrimination of women and men with disabilities, promote the development of inclusive society, and assert their rights;
 • authorities’ decisions taken as a result of collaboration between people with disabilities and their organizations with government agencies.

When accessibility issues are addressed, standards and norms are enforced and barriers disappear, people with disabilities are able to fully participate in community on an equal basis with others.

This year’s theme “Nation-Wide Partnership – Shared and Agreed Accessibility” is in line with the Government strategy to improve accessibility in different areas. It broadens the approach to disability issues and serves to stress yet again the contribution of disabled people’s organizations to upholding the interests of men and women, children and young people with disabilities at the local and national levels and to highlight the urgent nature of issues faced by people with disabilities in the context of COVID-19 pandemic.

We invite:

 • women and men with disabilities, leaders of disabled people’s organizations, partners who support and fight for the rights of people with disabilities in Ukraine to join us;
 • officials, business people, civil society organizations, media and citizens who care about these issues to join us.

By joining us you will be able to:

 • hold an event from 29 November through 6 December to support people with disabilities, display the campaign logo and publish information on your Facebook page with the hashtag #ТижденьПравОЗІ (#DisabilityRightsWeek), #Національне_партнерство_узгоджена_доступність (#Nation-Wide_Partnership_Shared_and_Agreed_Accessibility).
 • deliver a lecture on accessibility themes with expert speakers;
 • raise the awareness of your community about accessibility and existing barriers that make it difficult for people with disabilities to engage fully with their communities, and to identify ways to improve the situation.
 • reach broader audiences through media and share how the rights of people with disabilities are observed and what should be done to resolve the existing problems and prevent new ones;
 • volunteer for one day with a disabled people’s organization and share your experiences;
 • send an account about a violation of the rights of people with disabilities, failure to address an accessibility issue, or, on the contrary, about positive practices of respecting the rights of people with disabilities to the NAPD office at: office-naiu@ukr.net;
 • simply get involved in the activities of the National Assembly of People with Disabilities of Ukraine by following announcements on our website at www.naiu.org.ua and Facebook at www.facebook.com/vgonaiu.

Consolidated effort is essential to achieve an accessible and inclusive Ukraine!

The National Assembly of People with Disabilities of Ukraine is ready to provide information and advice to agencies and organizations that join the Disability Rights Week.

The National Assembly of People with Disabilities brings together over 100 disabled people’s organizations based in different regions of Ukraine.

Contacts: Larysa Ignatyuk, Olga Zhurbenko, emal: office-naiu@ukr.net

 

  Категорія: