Пропозиції НАІУ щодо проєкту постанови Кабінету Міністрів України

Пропозиції НАІУ щодо проєкту постанови Кабінету Міністрів України
31 Серпня 2016
Друкувати цю новину

Заступнику Міністра
соціальної політики України
Мущиніну В. В.

Шановний Віталію Вадимовичу!

Всеукраїнським громадським об’єднанням «Національна Асамблея осіб з інвалідністю України» розглянуто проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі – Проєкт), надісланий листом Міністерства соціальної політики України  від 18 серпня 2016 року № 12076/0/14-16/081, та повідомляємо.

Запропоновані зміни, на наш погляд, носять суто редакційний характер і до них суттєві зауваження відсутні (за винятком одного положення, про яке йтиметься нижче).

Є незрозумілою  позиція Мінсоцполітики як головного розробника Проєкту щодо ігнорування питання необхідності врахування
в положеннях відповідного законодавства потреб внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю всупереч неодноразовому порушенню цієї проблеми безпосередньо особами з інвалідністю, а також громадськими та державними інституціями.

Окрім того, у зв’язку з неврахуванням у нормах Закону України
«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» засад інституту представництва, визначених Цивільним кодексом України як основним нормативно-правовим актом цивільного законодавства, поза увагою залишилася низка питань забезпечення прав недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена.

У зв’язку з цим, вважаємо, що проєкт Змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України (далі – Проєкт Змін) потребує суттєвого доопрацювання з огляду на таке.

 1. 1.  Положення щодо внесення змін до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 509, доповнити положеннями такого змісту:

1.1) у пункті 2:

а) в абзаці першому слова «повнолітня або неповнолітня» та « , недієздатна особа або особа, дієздатність якої обмежена,» виключити;

б) доповнити абзацами другим–п’ятим такого змісту:

«Заяву про взяття на облік недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена, подає:

опікун або піклувальник;

у разі, якщо опіку/піклування здійснює спеціальний заклад – керівник спеціального закладу;

у разі, якщо опіку/піклування здійснює орган опіки та піклування – представник органу опіки та піклування за місцем перебування такої особи.».

У зв’язку з цим абзаци другий–десятий вважати абзацами шостим–чотирнадцятим відповідно;

1.2) у пункті 3:

а) в абзаці сьомому слова «абзаці п’ятому» замінити словами «абзацах третьому і дев’ятому»;

б) в абзаці сімнадцятому слово «шостому» замінити словом «десятому».

1.3) у пункті 4:

а) абзац другий після слів «встановлення опіки чи піклування;» доповнити словами «рішення суду про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною;»;

б) доповнити абзацами восьмим–десятим такого змісту:

«У разі подання заяви про взяття на облік недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена, особою, зазначеною в абзацах третьому–п’ятому пункту 2 цього порядку, додатково подаються:

документ, що посвідчує особу заявника;

документ, що підтверджує повноваження опікуна / піклувальника, представника органу опіки та піклування або спеціального закладу, в якому недієздатна особа або особа, цивільна дієздатність якої обмежена, перебуває на повному державному забезпеченні, та документ, що підтверджує факт зарахування цієї особи до такого закладу.».

У зв’язку з цим абзаци восьмий–одинадцятий вважати абзацами одинадцятим–чотирнадцятим відповідно;

в) в абзаці восьмому слова «третьому–шостому» замінити словами «сьомому–десятому»;

1.4) пункт п’ятий доповнити абзацом чотирнадцятим такого змісту:

«відомості про дієздатність».

У зв’язку з цим, абзаци чотирнадцятий–п’ятнадцятий вважати абзацами п’ятнадцятим–шістнадцятим відповідно;

1.5) в абзаці шостому пункту 6 слова «законного представника
(у випадках, передбачених абзацами першим–шостим пункту 2 цього Порядку)» замінити словами «осіб, визначених в абзацах третьому–десятому пункту 2 цього Порядку»;

1.6) пункт 7 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Про факт видачі довідки недієздатній особі або особі, цивільна дієздатність якої обмежена, уповноважений орган невідкладно інформує орган опіки та піклування за місцем перебування такої особи.».

 1. Положення щодо внесення змін до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 505, доповнити положеннями такого змісту:

2.1) пункт 2 доповнити новими абзацами такого змісту:

«Відкриття поточного рахунка внутрішньо переміщеній особі,
що належать до числа маломобільних груп населення (осіб з інвалідністю
І та ІІ груп, інших осіб, які потребують постійного стороннього догляду або досягли 80-річного віку), та прийняття документів, необхідних для отримання нею грошової допомоги, здійснюється за фактичним місцем проживання / перебування такої особи (вдома).

Від імені недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена, документи, необхідні для отримання грошової допомоги, письмову згоду про виплату грошової допомоги одному з членів сім’ї подає її опікун або піклувальник чи орган опіки та піклування за фактичним місцем проживання / перебування
(у разі, якщо опіку або піклування над цією особою здійснює орган опіки та піклування).»;

2.2) абзац перший пункту 7 після слів «психічного розладу,» доповнити словами «або недієздатними особами чи особами, цивільна дієздатність яких обмежена,»;

2.3) включити зміни, якими буде:

диференційовано розмір адресної допомоги для осіб з інвалідністю залежно від групи та підгрупи інвалідності (зараз усі особи з інвалідністю отримують однаково – 1 130 гривень);

збільшено розмір адресної допомоги дітям з інвалідністю (сьогодні й діти без інвалідності, і з інвалідністю отримують однаково – 884 гривень). Можливість внесення відповідних змін до законодавства була в Уряду ще після прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 року № 95, однак тоді підвищення розміру відповідних виплат торкнулося лише дорослих осіб з інвалідністю, а діти з інвалідністю залишилися поза увагою законодавця;

збільшено розмір адресної допомоги працездатним членам сімей,
які здійснюють догляд за особами з інвалідністю, престарілими та дітьми (сума в
442 грн є критично недостатньою);

знято обмеження розміру загальної суми адресної допомоги, що виплачується на сім’ю (2 400 грн), з родин, у яких є особи з інвалідністю та діти, незалежно від числа таких членів сім’ї;

установлено, що в разі добровільного повернення внутрішньо переміщеної особи до свого покинутого постійного місця проживання, яке знаходиться на підконтрольній українській владі території, за заявою уповноваженого представника сім’ї виплачується одноразова допомога в розмірі шести місячних виплат, які встановлено на дату зняття внутрішньо переміщеної особи з обліку.

 1. Стосовно положень щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 року № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам».

3.1) положення щодо внесення змін до Порядку призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам доповнити положеннями такого змісту:

пункт 4 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Призначення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам,
що належать до числа маломобільних груп населення (осіб з інвалідністю
І та ІІ груп, інших осіб, які потребують постійного стороннього догляду або досягли 80-річного віку), здійснюється за місцем їх проживання / перебування (вдома).»;

пункт 5 після слова «представник» доповнити словом «, піклувальник»;

пункт 8 після слова «представниками» доповнити словом
«, піклувальниками»;

пункт 14 після слів «соціального захисту населення» доповнити словами «й інформує внутрішньо переміщену особу (у разі, якщо відоме фактичне місце її проживання/перебування)».

Окрім того, маємо зазначити, що відповідно до пункту 12 цього Порядку,
за результатами розгляду подання з урахуванням акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї комісія приймає рішення про призначення (відновлення) або відмову у призначенні (відновленні) соціальної виплати з моменту припинення її виплати, у тому числі з урахуванням інформації про стан фінансування та виплати, що оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики або інших органів, що здійснюють соціальні виплати.

Вважаємо, що положення пункту 12 щодо зазначеної інформації з офіційних веб-сайтів має бути замінено посиланням на офіційний документ, у якому задокументовано відповідну інформацію та який би не викликав сумнівів на предмет її достовірності;

Зауважуємо, що зазначений Порядок стосується тих соціальних виплат, механізм здійснення яких регламентується спеціальним законодавством на рівні законів України.

При цьому пунктом 13 Порядку встановлено додаткову, окрім передбачених законодавством, підставу відмови заявникові у призначенні (відновленні) соціальної виплати – відсутність за фактичним місцем проживання/перебування. Водночас за пунктом 15 Порядку орган, що здійснює соціальні виплати та структурний підрозділ з питань соціального захисту населення, на підставі рішення комісії призначає (відновлює) таку соціальну виплату з місяця, в якому надійшла заява внутрішньо переміщеної особи, та здійснює повернення сум недоотриманих соціальних виплат за минулий період відповідно до законодавства.

Вважаємо, що зазначені пункти потребують доопрацювання з урахуванням вимог спеціальних нормативно-правових актів, які мають вищу юридичну силу;

3.1) положення щодо внесення змін до Порядку здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування доповнити положеннями такого змісту:

абзац другий пункту 9 після слова «комісією» доповнити словами «й інформує внутрішньо переміщену особу (у разі, якщо відоме фактичне місце її проживання/перебування)»;

пункт 13 після слів «соціального захисту населення» доповнити словами
«й інформує внутрішньо переміщену особу (у разі, якщо відоме фактичне місце її проживання/перебування)»;

пункти 15–18 замінити пунктом 15 такого змісту:

«15. Поновлення соціальної виплати внутрішньо переміщеній особі здійснюється за рішенням комісії в установленому законодавством порядку.».

Також звертаємо увагу, що в пункті 6 цього Порядку йдеться про можливість ситуації, за якої внутрішньо переміщена особа може бути відсутня за фактичним місцем проживання/перебування. Зважаючи на те, що причини такої відсутності можуть бути цілком об’єктивними і незалежними від цієї особи (стаціонарне лікування, відрядження тощо), необхідно передбачити в зазначеному Порядку положення, які б враховували ймовірність таких ситуацій.

 1. 4.  Положення щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 року № 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» доповнити положеннями такого змісту:

4.1) пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Відкриття одержувачам соціальної допомоги, що належать до числа маломобільних груп населення (осіб з інвалідністю І та ІІ груп, інших осіб, які потребують постійного стороннього догляду або досягли 80-річного віку) поточних рахунків, операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів, видача таким особам платіжної картки, активація банківського платіжного додатку на платіжній картці і введення Пін-коду до електронного цифрового підпису, оформлення документів для отримання виплат з доставкою за місцем проживання, здійснення таких виплат таким особам здійснюється за місцем їх проживання (перебування) співробітниками установ публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (без фізичного прибуття таких осіб до установ публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»);»;

4.2) в абзаці сьомому пункту 1 слова «та Міністерство фінансів» замінити словами «, Міністерство фінансів та одержувачів соціальних виплат (у разі, якщо відоме фактичне місце їх проживання/перебування)»;

4.3) доповнити абзацом восьмим такого змісту:

«Зупинка видаткових операцій за поточним рахунком одержувача соціальних виплат, що належить до числа маломобільних груп населення (осіб з інвалідністю І та ІІ груп, інших осіб, які потребують постійного стороннього догляду або досягли 80-річного віку), здійснюється лише після інформування відповідного одержувача соціальних виплат про порушення останнім терміну проходження фізичної ідентифікації та вжиття заходів щодо надання йому допомоги у проходженні такої ідентифікації.»

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим.

Водночас звертаємо увагу, що пропонованими змінами до постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 року № 637 передбачається пункт 3 викласти в новій редакції (Публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» безоплатно забезпечити організацію доставки коштів для здійснення виплати пенсій людини з інвалідністюм I групи та особам, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, за їх заявою з доставкою додому за фактичним місцем проживання / перебування, відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р.
№ 1596 «Про заходи щодо виконання статті 3 Указу Президента України від
4 липня 1998 року № 734» (Офіційний вісник України, 1999 р., № 35, стор. 51)
.).

Порядком виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках встановлено: 1) виплата пенсій та грошової допомоги відповідно до цього Порядку здійснюється за місцем проживання в населених пунктах, де функціонують установи уповноважених банків; 2) уповноважені банки зобов’язані забезпечити за бажанням одержувача видачу належних йому сум пенсій та грошової допомоги як безпосередньо у банку, так і з доставкою одержувачу додому у зручний для нього час, що обумовлюється договором між уповноваженим банком та одержувачем.

При цьому відповідно до листа публічного акціонерного
товариства «Державний ощадний банк України» від 29 липня 2016 року
№ 53/5-12/2046/1327/2016-00/ВИХ (адресований, у тому числі, Міністерству соціальної політики України), позиція цього банку полягає в тому, що «Банком розглядається також можливість залучення, з метою забезпечення виконання Постанови КМУ № 637, третіх осіб, наприклад, УДППЗ «Укрпошта» – за його згодою (далі – Третя особа), на підставі укладеного договору доручення, відповідно до якого Третя особа як повірений надаватиме послуги, передбачені в пп. 2.2.3 цього листа (далі – Договір доручення)… При цьому Банк не обмежений банківським законодавством в можливості здійснювати свою діяльність на підставі укладеного договору доручення, враховуючи, що його умови створюють, змінюють, припиняють цивільні права та обов’язки саме для Банку як довірителя.».

Враховуючи вищезазначене, вважаємо, що пункт 3 має бути доопрацьовано з урахуванням позиції публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» та з обов’язковим забезпеченням потреб маломобільних груп населення (осіб з інвалідністю І та ІІ груп, інших осіб, які потребують постійного стороннього догляду або досягли 80-річного віку). При цьому слід доручити публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» безоплатно забезпечити організацію відкриття одержувачам соціальної допомоги, що належать до числа маломобільних груп населення (осіб з інвалідністю І та ІІ груп, інших осіб, які потребують постійного стороннього догляду або досягли 80-річного віку) поточних рахунків, операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів, видачі таким особам платіжної картки, активації банківського платіжного додатку на платіжній картці і введення Пін-коду до електронного цифрового підпису, оформлення документів за місцем проживання.

 1. 5.  Стосовно положень щодо внесення змін до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
  від 2 березня 2016 року № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру».

Проєктом пропонується передбачити внесення до довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи відомостей про реєстрацію місця перебування шляхом проставлення в них відповідного штампа реєстрації місця проживання/перебування особи.

Водночас із прийняттям Закону України від 24 грудня 2015 року
№ 921-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» було скасовано вимогу статті 5 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» щодо проставляння в цій довідці відмітки про реєстрацію місця проживання.

На сьогодні вказаною статтею встановлено, що довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи засвідчує місце проживання внутрішньо переміщеної особи на період наявності підстав, зазначених у статті 1 цього Закону.

У контексті викладеного положення щодо внесення змін до Правил реєстрації місця проживання не узгоджуються із Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

 1. Вищезазначені нормативно-правові акти необхідно доповнити положеннями, які б передбачали затвердження типових форм заяв на здійснення тих чи інших дій за фактичним місцем проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи, що належить до числа маломобільних груп населення (осіб з інвалідністю І та ІІ груп, інших осіб, які потребують постійного стороннього догляду або досягли 80-річного віку).
 2. У тексті Проєкту Змін слова «інваліди I групи та особи, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги,» замінити словами «особи, що належить до числа маломобільних груп населення (осіб з інвалідністю І та ІІ груп, інших осіб, які потребують постійного стороннього догляду або досягли 80-річного віку)» у відповідних відмінках та числах.

Пропоновану термінологічну конструкцію застосовано в чинному законодавстві (для прикладу, постанова Правління Пенсійного фонду України від 8 квітня 2016 року № 7-1 «Про реалізацію постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2016 року № 167 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 квітня
2016 року за № 633/28763).

 1. Насамкінець вважаємо, що доопрацювання з урахуванням вищевикладених зауважень стосовно забезпечення прав осіб з інвалідністю потребує також постанова Кабінету міністрів України від 18 лютого 2016 року
  № 136 «Про затвердження Порядку здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування».
Дякуємо за співпрацю.
З
повагою,
Генеральний Секретар НАІУ
Вікторія Назаренко
  Категорія: