Зауваження НАІУ щодо проєкту Постанови Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Порядку організацій інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах професійної (професійно-технічної) освіти»

Зауваження НАІУ щодо проєкту Постанови Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Порядку організацій інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах професійної (професійно-технічної) освіти»
15 Травня 2019
Друкувати цю новину

Національна Асамблея людей з інвалідністю України (далі – НАІУ) розглянула лист Міністерства освіти і науки України щодо погодження проєкту Постанови Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Порядку організацій інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах професійної (професійно-технічної) освіти»  (далі – Порядок) та висловлює до нього свої зауваження.

Питання підготовки кваліфікованих робітничих кадрів, реформування системи профтехосвіти, яка має бути основою професійного спрямування молоді, є сьогодні актуальним питанням для України. НАІУ підтримує ініціативи Урядущодо реформування системи профтехосвіти та врахування в ній питань інвалідності, здобуття робітничої професії особами з особливими освітніми потребами.

Одним із завдань системних змін є модернізації освітнього середовища,  що забезпечує якість, доступність, іноваційність та інклюзивність освіти для всіх. Порядок організації інклюзивного навчання в закладах профтехосвіти має бути частиною змін реформування професійної освіти.

НАІУ переймаючись здобуттям освіти особами з особливими освітніми потребами та підготовкою кваліфікованих кадрів з їх числа, вважає за необхідне доопрацювати запропонований Порядок. У Порядку має бути чітко розписано, як чинні норми законодавства мають виконуватись для організації інклюзивного навчання в закладах профтехосвіти.

Це забезпечить включення осіб з особливими освітніми потребами в навчальний процес і доступність здобуття професійних кваліфікацій для цієї груп населення.  Тому, затвердження Порядку є важливим і необхідним.

Разом з цим, висловлюємо до проєкту Порядку наступні зауваження.

 1. Пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Організація освітнього процесу осіб з особливими освітніми потребами у закладах професійної (професійно-технічної) освіти передбачає:

 • диференційований підхід до розроблення освітньої програми;
 • застосування принципів універсального дизайну в навчальному процесі;
 • забезпечення психолого-педагогічного супроводу осіб з особливими освітніми потребами;
 • здійснення наставництва над особами з інвалідністю під час проходження практики;
 • оцінювання навчальних досягнень осіб з особливими освітніми потребами з урахуванням потрібних адаптації (надання можливості здавати заліки та іспити письмово (якщо це усний залік), шрифтом Брайля, з використанням спеціального програмного забезпечення або шляхом надиктовування відповідей, подовження часу здачі, використання допоміжних пристрої та ін.);
 • забезпечення необхідними навчально-методичними матеріалами та  інформаційно – комунікаційними технологіями для  організації навчального процесу згідно чинного законодавства;
 • забезпечення перекладом жестовою мовою;
 • створення безперешкодного доступу до будівель, споруд і приміщень закладу професійно-технічної освіти відповідно до державних будівельних норм, стандартів  і правил;
 • застосування в освітньому процесі найбільш прийнятних для осіб з інвалідністю методів і способів спілкування, в тому числі за допомогою української жестової мови та рельєфно-крапкового шрифту (шрифту Брайля) із залученням відповідних фахівців і педагогічних працівників;
 • забезпечення в разі необхідності  розумного пристосування.
 1. У пункті 6 проєкту Порядку пропонується передбачити, що зарахування  осіб з особливими освітніми потребами до закладу професійно-технічної освіти відбувається на підставі письмового звернення особи або одного з її батьків (законного представника), а також висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, що надається інклюзивно-ресурсним центром (за умови здобуття загальної середньої освіти), індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (за наявності), медичної документації, що підтверджує наявність у особи особливих освітніх потреб, утворює інклюзивну групу для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

Водночас, відповідно до Положення про інклюзивно-ресурсний центр (далі, ІРЦ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545:

 • інклюзивно-ресурсний центр є установою, що утворюється з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини (далі – комплексна оцінка);
 • комплексна оцінка може проводитися перед зарахуванням дитини з особливими освітніми потребами до закладу дошкільної або загальної середньої освіти. З метою створення у такому закладі умов для навчання дитини її батьки (один з батьків) або законні представники звертаються до інклюзивно-ресурсного центру за шість місяців до початку навчального року.

Перед проведенням комплексної оцінки батьки (один з батьків) або законні представники дитини можуть звернутися до закладу освіти, який вони обрали, для зарахування дитини.

Таким чином, висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини має сприяти організації інклюзивного процесу навчання, а не бути підставою для зарахування до закладу. Зазначене також стосується висновку медико-соціальної експертної комісії та індивідуальної програми реабілітації.

Окрім того, Згідно Положення про  ІРЦ він надає послуги дітям від 2 до 18 років, а  здобувати   професійну ( професійно-технічну) освіту можуть громадяни після  18 років.

Потребує деталізації норма щодо медичної документації, що підтверджує наявність у особи особливих освітніх потреб. Стаття 42 Закону України   «Про професійно-технічну освіту» встановлює, що професійна підготовка  або перепідготовка осіб з інвалідністю здійснюється з урахуванням медичних показань і протипоказань для подальшої трудової діяльності. Обрання форм і методів професійної підготовки здійснюється згідно з висновками спеціалістів медико-соціальної експертної комісії.  Не зовсім зрозуміло, як за «медичною документацією буде підтверджуватись наявність особливим освітніх потреб» у  талановитих дітей,  у осіб, для яких українська мова не є рідною (біженці); переселенців, військових,    які  вирішили змінити фах і отримати робітничу спеціальність, осіб з особливими освітніми потребами, які хочуть пройти підготовку та перепідготовку.

 1. Пукти 7, 8 та 9 Порядку в частині створення та роботи команди психолого-педагогічного супроводу викликає запитання. Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» не регламентує створення відповідної команди. Про який тип закладів йде мова? Як фінансується робота фахівців команди, яка згідно з Порядком має створюватись в межах існуючої штатної чисельності, та чи мають вони відповідну кваліфікацію щодо роботи з особами з особливими освітніми потребами?
 2. Пункт 10 Порядку потребує уточнення та конкретизації. «Виконання вимог стандартів у сфері професійної освіти особами з особливими освітніми потребами забезпечується з урахуванням їхніх індивідуальних психічних, інтелектуальних, фізичних, сенсорних можливостей та у тій формі, яка для кожної особи є найбільш оптимальною». Незрозуміло, як передбачається це забезпечувати і як це пов’язано з отриманням  кваліфікації?
 3. Пункт 12 Порядку в частині альтернативних форм навчання потребує уточнення. Про які форми йде мова? Що для їх організації  пропонує Порядок?
 4. Пункт 13 Порядку в частині супроводу осіб з особливими освітніми потребами можуть здійснювати батьки (законні представники) або особи уповноважені ними, соціальні працівники, волонтери». Про який супровід йде мова? Цей пункт потребує уточнення.

Якщо  «Порядок організацій інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» розрахований тільки  на організацію навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах певного типу, то це має буди зазначено в документі.

У зв’язку з вищевикладеним, вважаємо, що проєкт Постанови Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Порядку організацій інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» потребує суттєвого доопрацювання.

  Категорія: