Втілення нового міжнародного проєкту «Посилення лідерства жінок з інвалідністю в гендерно орієнтованих гуманітарних реагуваннях в Україні» (Eng)

Втілення нового міжнародного проєкту «Посилення лідерства жінок з інвалідністю в гендерно орієнтованих гуманітарних реагуваннях в Україні» (Eng)
5 Травня 2022
Друкувати цю новину

У відповідь на військове вторгнення та гуманітарну кризу the United Nations Women’s Peace & Humanitarian Fund активізував свої зусилля для надання негайної підтримки постраждалим в Україні. За результатами першого цільового проєкту WPHF, розпочатого навесні 2022 року, 5 організацій громадянського суспільства України отримали фінансування для реагування на потреби переміщених жінок і дівчат. Національна Асамблея людей з інвалідністю України (далі-НАІУ) також долучилася і стала однією з ініціатив проєкту WPHF.

 

В рамках проєкту планується:

 • підтримка 7 центрів тимчасового перебування для жінок/дівчат та чоловіків з інвалідністю, жінок, які виховують дітей з інвалідністю, жінок похилого віку, зокрема вимушено переміщених з інших регіонів України, де проходять активні військові дії (Центри тимчасового перебування), створені громадськими організаціями осіб / жінок з інвалідністю, членами НАІУ;
 • правова та психологічна підтримка жінок та дівчат з інвалідністю, які постраждали внаслідок війни;
 • постійний моніторинг ситуації з отриманням гуманітарної допомоги, послуг жінок з інвалідністю, жінок, які виховують дітей з інвалідністю, що залишились на території України;
 • інформування про поточну ситуацію через веб-сайт НАІУ та канали соціальних мереж;
 • підтримка жінок лідерок з інвалідністю, керівниць громадських організації в гуманітарних реагуваннях.

 

Проєкт реалізується на всій території України і насамперед в тих областях, в яких створені і функціонують центри тимчасового перебування для осіб з інвалідністю. А саме, у Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Львівській, Чернівецькій областях.

 

Вікторія Назаренко, керівниця проєкту в Україні відмітила, що головна мета проєкту — це посилення лідерства та участі жіночих організацій громадянського суспільства – ОГС, мереж жінок з інвалідністю та жінок, які виховують дітей з інвалідністю, у гендерно орієнтованих гуманітарних реагуваннях.

 

Це планується досягти за рахунок наступних результатів:

 

 • Жіночі організації та місцеві мережі жінок з інвалідністю зміцнили потенціал для участі в гуманітарній реакції в Україні, щоб задовольнити найгостріші потреби WLWD на регіональному та місцевому рівнях.
 • Жінки з інвалідністю та жінки, які мають дітей з інвалідністю, мають кращий доступ до інформаційних, психологічних та юридичних послуг.

 

Жіночий фонд миру та гуманітарної допомоги Організації Об’єднаних Націй (WPHF) – це єдиний глобальний фінансовий механізм, призначений виключно для підтримки участі жінок у миробудівництві та гуманітарному реагуванні. WPHF – це гнучкий і швидкий інструмент фінансування, який підтримує якісні заходи, спрямовані на підвищення спроможності місцевих жінок у запобіганні конфліктам, реагуванні на кризи та надзвичайні ситуації та використовування ключових можливостей миробудівництва. WPHF – це інноваційне партнерство між державами-членами, ООН та громадянським суспільством, у якому всі зацікавлені сторони представлені в його глобальній Фінансовій раді.

Отримати додаткову інформацію про Жіночий фонд миру та гуманітарної допомоги та його роботу в усьому світі можна на сторінці фонду: www.WPHFund.org та www.WPHFund.org/1000WomenLeaders

 

#wphfund #WomenBuildPeace #WomenRespond2Crises #UNSCR1325 #InvestinWomen #1000WomenLeaders

 

==================

Implementation of the new international project “Enhancing the Leadership of Women with Disabilities within Gender-sensitive Humanitarian Responses in Ukraine”

In response to the military invasion and humanitarian crisis, the United Nations Women’s Peace & Humanitarian Fund has activated its efforts to provide urgent support to the victims in Ukraine. Based on the results of the first WPHF’s target project launched in spring 2022, five NGOs in Ukraine received funding to respond to the needs of the displaced women and girls. The National Assembly of People with Disabilities of Ukraine (hereinafter NAPD) has also joined and become one of the initiatives of the WPHF’s project.

In the framework of the project, the following activities are planned:

 • support for 7 centers of temporary stay for women/girls and men with disabilities; women raising children with disabilities; elderly women including internally displaced persons from other Ukraine’s regions with ongoing hostilities (Centers of temporary stay), created by public organizations of persons/women with disabilities, the NAPD members;
 • legal and psychological support for women and girls with disabilities who have suffered from the war;
 • ongoing monitoring of humanitarian aid and service delivery to women with disabilities and women raising children with disabilities staying in the territory of Ukraine;
 • informing on the current situation through the NAPD website and social networking channels;
 • support for female leaders with disabilities, heads of public organizations within humanitarian responses.

The project is being implemented across the territory of Ukraine and primarily in the regions where centers of temporary stay for people with disabilities were created. Namely, these are Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Zakarpattia, Zaporizhzhia, Lviv, and Chernivtsi regions.

Viktoria Nazarenko, the Project manager in Ukraine pointed out that the main goal of the project is to strengthen the leadership and participation of women’s NGO, networks of women with disabilities, and women raising children with disabilities in gender-sensitive humanitarian responses.

It is planned to achieve this goal through the following results:

 • Women’s organizations and local networks of women with disabilities have strengthened their capacity for participation in humanitarian responses in Ukraine to satisfy the most urgent needs of WLWD at regional and local levels.
 • Women with disabilities and women raising children with disabilities have improved access to informational, psychological, and legal services.