НАІУ за підтримки Проєкту USAID «ГОВЕРЛА» розпочинає впровадження нового проєкту щодо посилення якісних інклюзивних медичних послуг у громадах (ENG)

НАІУ за підтримки Проєкту USAID «ГОВЕРЛА» розпочинає впровадження нового проєкту щодо посилення якісних інклюзивних медичних послуг у громадах (ENG)
16 Квітня 2024
Друкувати цю новину

З натхненням хочемо повідомити про старт нового проєкту НАІУ  ̶ «Інклюзивні реабілітаційні послуги» за підтримки Проєкту USAID «ГОВЕРЛА».

Метою проєкту є посилення інклюзивності в секторі охорони здоров’я та спрямування своєї діяльності на мобілізацію місцевих організацій осіб з інвалідністю, органів місцевого самоврядування та постачальників медичних послуг у 12 територіальних громадах.

Проєкт охоплює шість областей-партнерок Проєкту USAID «ГОВЕРЛА»: Закарпатську область (Міжгірська та Іршавська громади), Львівську область (Бродівська та Жовківська громади), Полтавську область (Диканська та Лубенська громади), Житомирську область (Коростенська та Звягельська громади), Одеську область (Балтська та Кодимська громади), Волинську область (Рожищенська та Ківерцівська громади).

Основні завдання в рамках реалізації проєкту:

  • вивчення поточного стану справ щодо доступу найбільш вразливих груп населення до медичних (реабілітаційних) послуг та інших питань, пов’язаних з інвалідністю, у відібраних громадах;
  • надання комплексної оцінки потреб громад у медичних послугах з метою виявлення поточних проблем та прогалин;
  • закупівля універсальних пристроїв та інших матеріалів, які сприятимуть доступності медичних послуг для жінок і чоловіків з інвалідністю;
  • проведення адвокаційної та інформаційно-освітньої кампанії, спрямованої на підвищення рівня інклюзивності у сфері охорони здоров’я та розв’язання виявлених проблем, у відповідних закладах охорони здоров’я у відібраних громадах;
  • співпраця з представниками органів місцевого самоврядування, місцевих ОГС для підвищення рівня їхньої обізнаності в питаннях інвалідності та інклюзивного прийняття рішень, а також їхнє прагнення необхідних покращень;
  • розробка та презентація Дорожніх карт (Планів дій) з покращення доступу до якісних медичних послуг для цільових вразливих груп населення в кожній громаді.

Про хід реалізації кожного із завдань очікуйте згодом інформацію на нашій сторінці.

Цей проєкт буде реалізовано Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України в рамках гранту «Інклюзивні реабілітаційні послуги» та став можливим завдяки Агентству США з міжнародного розвитку (USAID) та щирій підтримці американського народу через Проєкт USAID «ГОВЕРЛА». Зміст цієї публікації не обов’язково відображає погляди USAID та Уряду США.

********

NAPD (National Assembly of people with disabilities of Ukraie), with the support of the USAID HOVERLA Activity, is starting the implementation of a new project to strengthen quality inclusive medical services in communities

We are excited to announce the launch of a new project of NAPD – “Inclusive Rehabilitation Services” with the support of the USAID HOVERLA Activity.

The goal of the project is to strengthen inclusiveness in the health care sector and direct its activities to the mobilization of local organizations of persons with disabilities, local self-government bodies and providers of medical services in 12 territorial communities.

The project covers six partner regions of the USAID HOVERLA Activity: Zakarpattia region (Mizhhiria and Irshava communities), Lviv region (Brody and Zhovkva communities), Poltava region (Dykanka and Lubny communities), Zhytomyr region (Korosten and Zviahel communities), Odesa region (Balta and Kodyma communities), Volyn region (Rozhyshche and Kivertsi communities).

The main tasks within the project implementation:

– study of the current state of affairs regarding the access of the most vulnerable population groups to medical (rehabilitation) services and other issues related to disability in selected communities;

– provision of a comprehensive assessment of the needs of communities in medical services in order to identify current problems and gaps;

– purchase of universal devices and other materials that will contribute to the availability of medical services for women and men with disabilities;

– conducting an advocacy and informational and educational campaign aimed at increasing the level of inclusivity in the field of health care and solving identified problems in the relevant health care institutions in selected communities;

– cooperation with representatives of local self-government bodies, local CSOs to increase their awareness of disability issues and inclusive decision-making, as well as their desire for necessary improvements;

– development and presentation of Road Maps (Action Plans) for improving access to quality medical services for targeted vulnerable population groups in each community.

Expect information about the progress of each of the tasks on our page later.

This project will be implemented by the National Assembly of People with Disabilities of Ukraine as part of the “Inclusive Rehabilitation Services” grant and was made possible thanks to the United States Agency for International Development (USAID) and the sincere support of the American people through the USAID HOVERLA Activity. The content of this publication does not necessarily reflect the views of USAID or the US Government.

#USAID #НАІУ #реабілітація #інклюзивні_реабілітаційні_послуги #інклюзивні_громади

  Новина має такі "мітки":
  Категорія: