Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами

3 Лютого 2012
Друкувати цю новину

Згідно зі статистичними даними Міністерства праці та соціальної політики України, кількість людей з інвалідністю в Україні зростає і на кінець 2003 року перевищує 2 млн. 660 тис осіб, з них 880 тис людей працездатних. Як же максимально сприяти соціальній інтеграції людей з інвалідністю, допомогти їм реалізувати свої людські права і потенційні можливості, відчути себе необхідними і повноправними громадянами України? Для висвітлення та обговорення цих і багатьох інших нагальних проблем, пов'язаних з навчанням, вихованням, соціальною, професійною, психологічною та фізичною реабілітацією людей з інвалідністю, і видається науково-методичне видання — збірник наукових праць "Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами".

Ініціюванню такого збірника сприяла творча співпраця в галузі освіти людей з інвалідністю фахівців Університету "Україна", Інституту вищої освіти АПН України, Інституту спеціальної педагогіки АПН України та Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

Створений у травні 1999 року Університет "Україна" послідовно впроваджує у життя принципи рівного доступу та рівних можливостей у сфері вищої освіти молоді з особливими потребами. В університеті, який має 26 територіальне відокремлених підрозділів у всіх регіонах України, навчається 1850 студентів з інвалідністю, що становить майже 7,4 % загальної кількості студентів.

Тільки в базовій структурі університету в м. Києві навчається 814 таких студентів. Серед них з порушенням зору — 79 осіб, з порушенням слуху — 126, з радами опорно-рухового апарату та ДЦП — 147, з цукровим діабетом — 104 студенти, ще 358 осіб мають інвалідність із загальних захворювань.

Саме тому Університет "Україна" став науковою базою для розроблення й упровадження у навчальний процес системи супроводу навчання студентів з інвалідністю, яка передбачає створення необхідних умов для їх успішного навчання та виховання в інтегрованому освітньому середовищі.

Отриманий викладачами університету досвід щодо організації навчального процесу в інтегрованому студентському колективі, їхні практичні напрацювання в напрямку активізації навчання студентів з інвалідністю завдяки впровадженню спеціальних методик, активних методів навчання (ділових ігор, тренінгів), індивідуальної та самостійної роботи, сучасних технічних засобів — це тільки перші кроки у вирішенні важливої загальнодержавної справи: надання якісної вищої освіти молоді з інвалідністю. Створити необхідне науково-теоретичне підґрунтя для цього покликані фахівці Інституту вищої освіти АПН України, Інституту педагогіки АПН України та провідних вищих навчальних закладів. Ми сподіваємось, що ця проблематика не залишиться поза увагою педагогів, науковців та інших спеціалістів, яких ми запрошуємо до обміну думками та досвідом на сторінках нашого видання.

Нагальними є проблеми спеціальної освіти дітей з порушеннями психофізичного розвитку. В останні роки в Україні кількість таких дітей, на жаль, зростає. У спеціальних закладах освіти (школах-інтернатах та дитячих будинках) навчаються близько 154 тисяч дітей з такими порушеннями. Саме тому спеціальне навчання та виховання, корекційно-розвивальна робота з такими дітьми потребують суттєвого оновлення й удосконалення.

Передусім головна увага має бути зосереджена на вдосконаленні корекційно-виховного процесу, сучасному переосмисленні теорії і практики навчання та виховання, оновленні його змісту і форм, розробленні державних стандартів спеціальної освіти, відповідного навчально-методичного забезпечення, зокрема спеціальних шкільних підручників з усіх навчальних предметів. Важливим також є встановлення тісних зв'язків між усіма ланками спеціальної освіти, починаючи з дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл і закінчуючи професійно-технічними училищами та середніми спеціальними навчальними закладами. Ці актуальні питання реформування спеціальної освіти України плідно розробляють фахівці Інституту спеціальної педагогіки АПН України, і ми сподіваємось на активну співпрацю з ними.

Сучасна освіта людей з інвалідністю, як вища, так і спеціальна, нерозривно пов'язана із загальною та спеціальною психологією. Психологічні дослідження засвідчили, що для студентів з інвалідністю вибір професії, набуття знань та професійних навичок, майбутня робота за фахом і подолання соціальної ізоляції — особливо значимі проблеми. Саме тому гостро стоїть питання про надання таким студентам психолого-педагогічної підтримки, що здійснюється шляхом створення психологічної служби, залучення практичних психологів до навчального процесу. Важливого значення набувають дослідження, пов'язані з адаптацією людини з інвалідністю до освітнього середовища як у загальноосвітній, так і вищій школах, особливо інтегрованого типу. Більшість проявів таких форм поведінки людини з інвалідністю, як агресивність, конфліктність, замкнутість, пов'язані з проблемами початкового етапу їхнього входження у колектив. Саме тому проблеми соціально-психологічної адаптації людей з інвалідністю до інтегрованого колективу, а втім — і до суспільства, підвищення їхньої мотивації до навчання потребують подальшого дослідження, аналізу і узагальнення. Виходячи з досягнень психологічної науки і практики, фахівці-психологи (з Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, Інституту проблем виховання АПН України та ін.) мають поєднати свої зусилля з педагогами навчальних закладів інтегрованого типу, впроваджуючи спеціальні методики, прийоми, тренінги тощо, з тим щоб піднести на якісно новий рівень навчання, виховання та професійну підготовку людей з інвалідністю.

Не залишаться поза увагою новітні освітні та інформаційні технології, які ґрунтуються на сучасних досягненнях науки і техніки. Застосування таких технологій сприятиме вдосконаленню змісту, форми та структури навчання, зробить його більш цікавим, змістовним, доступним, інформаційно насиченим. Також будуть обговорюватись питання соціально-психологічної, фізичної та професійної реабілітації людей з інвалідністю.

Ми покладаємо велику надію на творчу співпрацю з представниками неурядових громадських організацій щодо вирішення нагальних питань, пов'язаних з навчанням, вихованням та працевлаштуванням людей з інвалідністю. Велику допомогу в цьому напрямку ми отримуємо від Всеукраїнського громадського соціально-політичного об'єднання "Національна Асамблея осіб з інвалідністю України".

Ми окреслили лише певне коло проблем, пов'язаних з освітою, вихованням та інтеграцією у суспільство людей з особливими потребами. Безперечно, що їх набагато більше, і вирішення цих проблем потребує часу, повсякденної напруженої роботи і об'єднання зусиль багатьох людей, причетних до цієї важливої і необхідної справи.

Тож запрошуємо до плідної співпраці! 

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами

  Категорія:
написати коментар

0 коментарів

Поки немає коментарів

Ви можете бути тим, хто розпочне розмову.

Додати коментар